جو سانگ چئول جیدا

در پایه این صخره ساحل Jisatgae همراه با ستون های سنگی با ابهت وجود دارد.ستون های سنگی Jusangjeolli می  در امتداد ساحل انباشته شده. اشیاء بدست آمده و یک بنای تاریخی فرهنگی تعیین شده ازاین جزیره است. Jusangjeolli  زمانی شکل گرفت که گدازه ها ازکوه  Hallasan فوران کرده و به دریای Jungmun ریخته شد. ستون ها به شکل مکعب یا شش ضلعی با اندازه های مختلف حک شده است. دولت از منطقه  »سنگ Jisatgae از نام قدیمی خود Jisatgae، نام برد.این صخره یک نقطه محبوب برای  ماهیگیری می باشد . امواج جزر و مدبه سمت صخره نمایش خیره کننده ای از اقیانوس اطراف ستون فراهم می کند.

نقشه گوگل

فیلتر دسته:

فیلتر درجه هتل: