اینچئون

اینچئون منطقه ای نزدیک سئول میباشد. بزرگترین فرودگاه کره است که جایگاه نخست را به عنوان بهترین فرودگاه جهان به مدت نه سال متوالی اشغال نموده است . 

اینچئون دارای خدماتی عالی و مطبوع از جمله فروشگاه های بدون مالیات مایحتاج روزانه بیمارستان تجربه فرهنگ سنتی کره و غیره را ارائه می دهد. ضمنا این فرودگاه با رتبه دوم راهنمای خواب در وب سایت فرودگاهها به منزله ی یکی از بهترین فرودگاه های توقف در نیمه راه برای خواب مسافران می باشد.

نقشه گوگل